Ifese Webinar Dieren in het recht


IFESE WEBINAR DIEREN IN HET RECHT


Ifese nodigt op donderdag 26 januari 2023 prof. dr. Hendrik Schoukens (UGent) en dr. Eva Bernet Kempers (UAntwerpen) uit om een overzicht te geven van de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot dieren in het recht. Het webinar vindt online plaats, start om 19 uur en eindigt rond 21 uur. De activiteit is erkend als een beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies voor twee punten.

 


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd onderzoek Max De Schryver (max.deschryver@ifese.be).

 


Planning


19u00 – 19u05       Welkomstwoord

19u05 – 19u55       Juridisch statuut van wilde dieren en hun habitat, door prof. dr. Hendrik Schoukens (UGent)

19u55 – 20u00       Vragenronde

20u00 – 20u50      Dieren in het privaatrecht, door dr. Eva Bernet Kempers (UAntwerpen)

20u50 – 21u00       Vragenronde

 


Abstract


Juridisch statuut van wilde dieren en hun habitat

Wie is er bang van de grote boze wolf: het recht en wilde dieren. De terugkeer van de wolf in onze Lage Landen wekte de voorbije jaren de nodige beroering op. Plots werd duidelijk dat wilde dieren zich zelfs in een door de mens gedomineerd landschap kunnen handhaven. Maar die terugkeer verliep niet zonder slag of stoot. De wolf moest ‘vermenselijkt’ worden door hem achter een hek te houden of hem bang te maken met het gebruik van paintballgeweren. Al die pogingen sneuvelden voorlopig in de rechtbank. De odyssee van de wolf richting onze regio’s wordt door Hendrik Schoukens aangegrepen om dieper in te gaan op het belang van het recht bij de bescherming van de wilde dieren. Kent het recht ‘rechten’ toe aan bepaalde dieren en is er sprake van een paradigmashift of blijft Koning Mens stevig op zijn stoel zitten in de wereld van het recht?

 

Dieren in het privaatrecht

Dieren worden van oudsher als voorwerp van recht beschouwd. In een toenemend aantal Europese rechtssystemen, waaronder België, zijn echter bepalingen in het Burgerlijk Wetboek opgenomen die een onderscheid maken tussen dieren en andere voorwerpen. Hoewel het vaststaat dat deze bepalingen dieren niet tot volledige rechtspersonen maken, kan de nieuwe juridische status wel van invloed zijn op de manier waarop dieren in het privaatrecht worden behandeld en soms zelfs worden opgevat als een beperking van de rechten van personen. Als zodanig beschouwd stelt de speciale status van het dier de traditionele dichotomie tussen de persoon en het voorwerp ter discussie. In deze presentatie werp ik licht op de veranderende status van het dier in het privaatrecht in continentaal Europa. Ik suggereer dat de nieuwe status kan worden begrepen als een gedeeltelijke rechtspersoonlijkheid, waarbij dieren enkele ‘incidenten’ van rechtspersoonlijkheid bezitten.

 


Sprekers


 

Prof. dr. Hendrik Schoukens behaalde in 2005 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. In januari 2006 ging Hendrik als advocaat aan de slag bij LDR. Hij focuste er zich op dossiers inzake natuurbehoud en dossiers met een sectoroverschrijdende benadering. Hij heeft een grote expertise inzake de doorwerking van de water-, lucht-, natuur- en landschapsregelgeving in de sector van de ruimtelijke ordening. Ook de toepassing van de m.e.r.-regelgeving behoort tot zijn vakdomein. In 2007 behaalde hij het diploma van master in het milieurecht aan de Universiteit Gent. In dit kader handelde zijn masterproef over de juridische aspecten van het concept ‘tijdelijke natuur’. In 2010 behaalde hij het diploma van ‘master complémentaire en droit de l’environnement’ aan de Facultés universitaires Saint-Louis en de Université Catholique de Louvain. Zijn eindwerk handelde hier over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Sinds juni 2007 was Hendrik vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Internationaal publiekrecht van de Universiteit Gent en sinds 1 januari 2012 was hij er voltijds assistent. Zijn publicaties handelen over recente evoluties in het natuurbehoudsrecht en de m.e.r.-wetgeving én de weerslag ervan op het domein van de ruimtelijke ordening, het mariene milieu en de toegang tot de rechter in milieuzaken. Hendrik schreef zijn doctoraat met het onderwerp “Legal aspects of ecological restoration” onder het promotorschap van prof. dr. An Cliquet en prof. dr. Frank Maes als copromotor. Hij verdedigde zijn doctoraat in 2017. Als postdoc medewerker biedt Hendrik ondersteuning bij de lessen Moot Court Internationaal Publiekrecht en Diplomatiek recht van prof. dr. Frank Maes. Sinds september 2021 is Hendrik Schoukens aangesteld als professor in het onderzoeksdomein Milieurecht.

 

Dr. Eva Bernet Kempers was een doctoraatsstudent van de leerstoel Dier & Recht. Onder begeleiding van prof. dr. Frederik Swennen en dr. Johan van de Voorde en als lid van de onderzoeksgroep Persoon en Vermogen werkte zij haar doctoraat over een principe van dierwaardigheid uit. Eva studeerde in 2018 af van de Universiteit Utrecht, waar zij twee masterdiploma’s behaalde in Internationaal Recht en Criminologie. Gedurende haar studie deed ze kwalitatief onderzoek in respectievelijk Guatemala en Peru, waar ze voor langere tijd verbleef. Daarnaast werkte ze als eindredacteur voor journalistiek platform De Focus. Haar onderzoek is interdisciplinair van karakter en combineert inzichten van verschillende disciplines.