Algemene Vergadering


Taken


De algemene vergadering keurt wijzigingen aan statuten van de vereniging goed en kan via die weg zowel het doel als de werkwijze van de vereniging bepalen.

  • Het doel dat de vereniging nastreeft wordt statutair bepaald.
  • Ook de organen van de vereniging evenals hun bevoegdheden, samenstelling en beslissingswijze zijn in de statuten bepaald.

Daarnaast oefent ze invloed uit over de wijze waarop de vereniging haar doel nastreeft, door controle uit te oefenen over de raad van bestuur en de financiën van de vereniging.

  • Haar controle over de raad van bestuur oefent ze uit door jaarlijks de raad van bestuur te verkiezen en al dan niet kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.
  • Haar controle over de financiën oefent ze uit door de lidmaatschapsbijdrage te bepalen; en de begroting en jaarrekening goed te keuren.

Tot slot verzekert het orgaan zijn eigen continuïteit door te beslissen of het nieuwe effectieve leden toelaat tot de algemene vergadering of bestaande effectieve leden uitsluit.

.


Kandideren


Elk effectief lid heeft het recht om kandidaten voor de algemene vergadering aan de algemene vergadering voor te dragen. De algemene vergadering heeft de gewoonte de kandidaturen te beoordelen aan de hand van het door haar goedgekeurde profiel voor geschikte kandidaten. Raadpleeg hier het profiel. Kandidaten voor het effectief lidmaatschap richten hun kandidatuur tot de voorzitter van de vereniging (glenn.lhoest@ifese.be) evenals het effectief lid dat hen voordraagt. Als bijlage voegen ze hun curriculum vitae en motivatiebrief toe.