Ifese Studiedag De Verlichting (2de ed.)


Ifese Studiedag De Verlichting (2de ed.)


Op zaterdag 23 februari 2019 vindt tussen 12u45 en 17u00 de tweede Ifese Studiedag over De Verlichting plaats te Brussel. De studiedag focust op de mogelijke perversies van de verlichting evenals de verhouding tussen religie en de verlichting.


Voorlopig programma

I. Perversies van de verlichting?
12u55 – 13u10: Welkomstwoord
13u10 – 13u55: Prof. em. Else Walravens (VUB) over “Bespiegelingen van verlichtingsfilosoof Moses Mendelssohn (1729-1786) over mogelijke perversies van de verlichting”
II. Religie en de verlichting?
14u10 – 14u55: Prof. dr. Sonja Lavaert (VUB) over “Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus”
15u10 – 15u55: Prof. dr. Willem Lemmens (UAntwerpen) over “Beschouwingen bij Humes ‘natuurlijke geschiedenis van de religie”
III. Conclusies
16u00 – 16u30: Panelgesprek onder begeleiding van prof. dr. Emiliano Acosta
16u30 – 16u45: Eindrede door prof. Emiliano Acosta (UGent – VUB)

Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze studiedag bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

 


Sprekers

Prof. em. dr. Else Walravens was sedert 1982 als docent, en sedert 1991 als hoofddocent verbonden aan de vakgroep. Met ingang van het academiejaar 2013-2014 is ze geëmeriteerd. Ze blijft lid van het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) en zet haar wetenschappelijk onderzoek in dat kader voort. Haar onderzoek belicht – binnen het raamwerk van de verlichtingsfilosofie en het humanisme – problemen inzake religiekritiek en seculaire religiositeit, subjectiviteit en intersubjectiviteit, zelf en de ander; waar ze de nadruk legt op filosofen van de moderniteit (Descartes, Hume, Reimarus, Edelmann, Mendelssohn, Kant), het existentialisme (Sartre, de Beauvoir) en het postmodernisme (Lyotard, Rorty). Haar publicaties omvatten onder meer: ‘Thomas Hobbes’ bijdrage aan het debat over oorlog en vrede’ (2008), ‘Beschouwingen over de interculturele relaties in de Verlichting’ (2006) alsook ‘The empathical understanding of the other in the philosopy of David Hume and Richard Rorty’ (2006).


Prof. dr. Emiliano Acosta doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde in 2008 zijn doctoraat aan de Universität zu Köln waarna hij visiting scholar was aan de University of California (2010) en gastprofessor aan de Universidade Federal de Goiás (2011) en de Universidad Austral de Chile (2013). Sinds 2013 doceert hij filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt hij als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is tevens voorzitter van het Latijns-Amerikaanse Fichte-Gezelschap (ALEF) en directeur van het wetenschappelijke tijdschrift “Revista de Estud(i)os sobre Fichte” en het gelijknamige online platform “Fichte”. Tot slot coördineert prof. Acosta tevens de activiteiten en gelijknamige boekenreeks “Re-Thinking Europe”. Zijn onderzoek focust op het Duitse Idealisme en de hedendaagse politiek filosofie.


Prof. dr. Willem Lemmens is gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, waar hij onder meer de vakken ‘Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte’ en ‘Ethiek’ doceert. Hij is er tevens voorzitter van het Centrum Pieter Gillis dat zich inzet voor actief pluralisme, dat hierbij een pleidooi houdt voor een ‘dialectiek van de secularisering’. Daarnaast is professor Lemmens eveneens één van de titularissen van de researchseminar ‘History of Early Modern Philosophy’ in het kader van de ‘InterUniversity Research Master in Philosophy’ (UGent, UAntwerpen en VUB). Onder zijn publicaties kent men zowel werken en artikels over Hume (‘Sweden is Still a Kingdom’: convention and political authority in Hume’s history of England’ (2015), ‘Hume, Rousseau en de kwetsbaarheid van vriendschap’ (2013), ‘Beyond the calm sunshine of the mind : Hume on religion and morality’ (2012), Spinoza (‘Verlichtingsfilosoof of verlichte wijze? Spinoza en de kunst van het leven’ (2015), Spinoza on ceremonial observances and the moral function of religion (2010), filosofie van de religie en de euthanasiekwestie (Physician-assisted suicide and euthanasia : emerging issues from a global perspective (2018), Psychiatric patients and the culture of euthanasia in Belgium (2017), The dangers of euthanasia on demand (2016) ).


Prof. dr. Sonja Lavaert promoveerde in de Wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB met het proefschrift ‘Het perspectief van de multitude’ dat in 2011 verscheen bij VUBPress. Ze is verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) en het Brussels Institute of Applied Linguistics (BIAL). Ze doceert in de vakgroep Wijsbegeerte van de VUB de vakken ‘Filosofie van de Nieuwe tijd’ en ‘Filosofie van de Verlichting’. Onder haar publicaties kent men zowel werken en artikels over vroegmoderne politieke filosofie (‘Niccolò Machiavelli. The Logic of Conflict, Against the Logic of War’ (2017), radicale actuele filosofie (‘Radical Enlightenment, Enlightened Subversion, and Spinoza’ (2014), kritische theorie, kunstfilosofie (‘Geometry of the Perspectives and the Multitude – The Rhythm of Art and Politics’ (2013), en vertaalkunde. Professor Lavaert is tevens co-editor van ‘The Dutch Legacy: Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment’ (2017). De focus van haar onderzoek ligt op de genealogie van politieke en ethische concepten in het interdisciplinaire domein van filosofie, taal, literatuur en vertaalkunde, waarbij de nadruk ligt op het heden, de late 17de eeuw en vroege Renaissance, met een bijzondere aandacht voor de Nederlanden en in Italië.