Webinar Verlichtende Duivelspacten


WEBINAR VERLICHTENDE DUIVELSPACTEN


Op donderdag 28 maart 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. Kring Babylon een webinar met dr. Benjamin De Vos (UGent & UAntwerpen) over “Het Duivelspact als een streven naar kennis: van het vroege Christendom tot de Verlichting”. De activiteit zal online plaatsvinden en vangt aan om 19.30 uur.

 


Thema


Het is een understatement om te stellen dat het Duivelspact een populair motief is gebleken in het Westerse denken. In folklore en legenden vinden we talrijke verhalen over hoe mensen hun ziel verkopen aan de Duivel in ruil voor een begeerd goed, geld, wraak of veilige thuiskomst. Daarnaast werd dit motief ook al snel gelinkt aan een streven naar bovenmenselijke kennis en ervaring. Éen van de bekendste figuren die zijn ziel heeft verkocht aan de Duivel, is natuurlijk Dr. Faust. In deze lezing gaan we in op de vroegchristelijke bronnen van de tradities rond Dr. Faust en specifiek van dit motief van het Duivelspact, en analyseren we hoe dit motief al snel (en bijzonder negatief) gelinkt werd aan het streven naar kennis als bovenmenselijk project. Stapsgewijs bespreken we de verdere receptie van dit streven en hoe dit motief uiteindelijk uitgegroeid is tot een cruciaal aspect van de ultieme, Westerse en vorsende mens tijdens de Verlichting.

.


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag van het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Spreker


Dr. Benjamin De Vos behaalde een master in de Latijnse en Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent in 2016. Nadien ging hij bij diezelfde universiteit aan de slag als assistent waar hij zich verdiepte in de receptie van sofistische en platoonse filosofie in de pseudo-clementijnse literatuur. In 2022 verdedigde hij op basis van dit onderzoek een doctoraal proefschrift met als titel: “The Pseudo-Clementine Homilies as philosophical fiction : a re-evaluation of the Late Antique Christian novel”. Thans doceert hij zowel over de geschiedenis van de antieke wijsbegeerte en het Jodendom aan de UGent als antieke en middeleeuwse wijsbegeerte aan de UAntwerpen.