Ifese Studiedag De Verlichting


Ifese Studiedag Verlichting


Op zaterdag 25 november houdt Ifese een studiedag over de verlichting. De activiteit zal plaatsvinden in de Zwarte Zaal in het Congrescentrum U-Residence (VUB, Boulevard General Jaques 271, 1050 Elsene). De activiteit start om 13u.

 


Programma


12u45-13u00: Ontvangst met koffie

13u00-13u45: Lezing
Prof. em. dr. Else Walravens over ‘David Humes sceptisch-naturalistische en Immanuel Kants kritisch-transcendentale verlichtingsdenken.’

14u00-14u45: Lezing
Prof. dr. Gertrudis Van de Vijver over ‘Het belang van Kants gezichtspunt over epigenese van de rede voor zijn opvatting van de Verlichting. Een interpretatie vanuit “Naar de eeuwige vrede” ‘

14u45-15u05: Panel 1
Prof. em. dr. Else Walravens en prof. dr. Gertrudis Van de Vijver

15u15-16u00: Lezing
Prof. dr. Daniel Acke over ‘Franse moralistiek en Verlichtingsdenken: een spanningsverhouding’

16u15-17u00: Lezing
Prof. dr. Emiliano Acosta over ‘Fichte’s verhouding tot de verlichting’

17u00-17u20: Panel 2
Prof. dr. Daniel Acke en prof. dr. Emiliano Acosta

 


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze studiedag bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be). Het inschrijvingsgeld is 5 euro. Leden en vrienden van Ifese kunnen gratis deelnemen. In het inschrijvingsgeld is drank en deelname aan de studiedag inbegrepen. U kan uw inschrijvingsgeld storten op IBAN BE06 6511 4038 9722 BIC: KEYTBEBB.

Lid of vriend worden van Ifese? Dat kan al vanaf 10 euro/jaar. Meer informatie: http://www.ifese.be/steun-ons/

 


Sprekers


 Prof. dr. Daniel Acke is sinds 1996 docent aan de Vrije Universiteit Brussel. Daar doceert hij onder meer de vakken ‘Lectuur van Franstalige wijsgerige teksten’, ‘Aspects philosophiques de la littérature française’ alsook ‘Morale et littérature du XVIe au XVIIIe siècle’. Zijn onderzoek belicht de problematiek van de Moderniteit en van het humanisme, weerspiegeld in het werk van de Franse moralisten, maar ook bij schrijvers van de twintigste eeuw min of meer verwant met het surrealisme. Bij de klassieke Franse moralisten, gaat zijn interesse vooral uit naar de voortzetting van deze traditie in het tijdperk van de Verlichting en de rol van eigenliefde, zelfkennis en wijsheid (meer bepaald Vauvenargues en Charles-Joseph de Ligne). Bij de schrijvers van de twintigste eeuw, heeft hij vooral aandacht voor Franse letterkunde die valt onder « atheïstische mystiek » en spirituele ervaring buiten het stramien van de gevestigde godsdiensten (meer bepaald Yves Bonnefoy, Cioran en Philippe Jaccottet).


Prof. dr. Gertrudis Van de Vijver is Gewoon Hoogleraar aan de Universiteit Gent waar ze onder meer de vakken ‘Grondige studie van teksten uit de moderne en hedendaagse wijsbegeerte’ en ‘Contemporary Continental Philosophy’ doceert. Aan diezelfde universiteit ontving ze in 1988 haar doctoraat voor haar proefschrift over “Doelgerichtheid in cybernetica, connectionisme en cognitivisme. Tussen twee epistemologische opties: naturalisme en constructivisme”. Haar onderzoek is voornamelijk gericht op de epistemologische implicaties van problemen inzake complexiteit, zelforganisatie en teleologie in de levenswetenschappen, psychologie en cognitie. Hiervoor ontwikkelde ze een transcendentale aanpak voor de filosofie van de biologie, gecentreerd op het idee van co-constitutie. Daarnaast voert ze tevens onderzoek over de aspecten en implicaties van transcendentale filosofie , en de connecties tussen psychoanalytische theorie, epistemologie en taalfilosofie. Professor Gertrudis van de Vijver schreef hierbij aanvullend onder meer: ‘Kant and the intuitions of self-organization.’ (2006), ‘The constraint is the possibility: a dynamical perspective on Kant’s theory of objectivity’ (2011) en in samenwerking met Professor dr. Emiliano Acosta ‘While Reading Kant’s Perpetual Peace. Philosophy of War and Peace.’ (2017)


Prof. em. dr. Else Walravens was sedert 1982 als docent, en sedert 1991 als hoofddocent verbonden aan de vakgroep. Met ingang van het academiejaar 2013-2014 is ze geëmeriteerd. Ze blijft lid van het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) en zet haar wetenschappelijk onderzoek in dat kader voort. Haar onderzoek belicht – binnen het raamwerk van de verlichtingsfilosofie en het humanisme – problemen inzake religiekritiek en seculaire religiositeit, subjectiviteit en intersubjectiviteit, zelf en de ander; waar ze de nadruk legt op filosofen van de moderniteit (Descartes, Hume, Reimarus, Edelmann, Mendelssohn, Kant), het existentialisme (Sartre, de Beauvoir) en het postmodernisme (Lyotard, Rorty). Hij publicaties omvatten onder meer: ‘Thomas Hobbes’ bijdrage aan het debat over oorlog en vrede’ (2008), ‘Beschouwingen over de interculturele relaties in de Verlichting’ (2006) alsook ‘The empathical understanding of the other in the philosopy of David Hume and Richard Rorty’ (2006).


Prof. dr. Emiliano Acosta doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde in 2008 zijn doctoraat aan de Universität zu Köln waarna hij visiting scholar was aan de University of California (2010) en gastprofessor aan de Universidade Federal de Goiás (2011) en de Universidad Austral de Chile (2013). Sinds 2013 doceert hij filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt hij als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is tevens voorzitter van het Latijns-Amerikaanse Fichte-Gezelschap (ALEF) en directeur van het wetenschappelijke tijdschrift “Revista de Estud(i)os sobre Fichte” en het gelijknamige online platform “Fichte”. Tot slot coördineert prof. Acosta tevens de activiteiten en gelijknamige boekenreeks “Re-Thinking Europe”. Zijn onderzoek focust op het Duitse Idealisme en de hedendaagse politiek filosofie.